Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van de Praktijk voor Remedial Teaching. Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met persoonsgegevens en hecht ik belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel en hoe ze worden bewaard en beveiligd.

1. Verantwoordelijke

De praktijk is een eenmanszaak op naam van Anne- Marie van Meer – Sommers, gevestigd te Uden, Steenovenstraat 1, 5402 HM en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17260928.

2. Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de praktijk voor remedial teaching verwerkt voor haar opdrachtgevers.

3. Verwerking gegevens en doelen

Een aanmelding kan gedaan worden via de website of telefonisch. Op het intakeformulier worden vermeld:

– Naam, adres, telefoonnummer en emailadres van ouders en kind ten behoeve van een goede communicatie gedurende het traject.

– Verdere persoonskenmerken in het belang van het begeleidingstraject zoals geslacht, geboortedatum, nationaliteit, gedragskenmerken, schoolresultaten en medische informatie indien nodig in het belang van de begeleiding.

– Voortgangs- en observaties tijdens het begeleidingstraject worden vastgelegd voor de begeleiding van een optimale ontwikkeling. Denk hierbij aan het opstellen van een handelingsplan, onderzoeksverslag of evaluatie-verslag.

– Deze gegevens worden verwerkt omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Zonder deze gegevens kan ik geen remedial teaching bieden, geen onderzoek doen en/of geen adviezen leveren.

4. Gegeven delen met derden

– Mailadressen en telefoonnummers van andere disciplines in het belang van de begeleiding zoals contactpersonen op scholen, hulpverlenende instanties en andere professionals. Ouders wordt ten alle tijde om toestemming gevraagd.

– Gegevens kunnen gedeeld worden vanwege een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

o Analyse toetsen via websites zoals Boomtestcentrum

o Rabobank (vanwege de verwerking van betalingen)

o Administratiekantoor Brands te Berghem

o Webhosting Practicom

o Google Analytics (analyse bezoekgegevens website)

– Gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

5. Bewaartermijnen

Deze gegevens blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject.

– Na afloop van het begeleidingstraject worden gegevens uit de administratie die

fiscaal van belang zijn, 7 jaar bewaard.

– Daarnaast heb ik een bewaartermijn conform de beroepscode remedial teachers. De gegevens van de school, de groep van de leerling en de medische gegevens en gegevens over schoolvorderingen, moet ik daarom 5 jaar bewaren na het einde van het begeleidingstraject.

– Gegevens die ik na het einde van het begeleidingstraject niet meer verplicht hoef te bewaren, verwijder ik direct.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

Digitale informatie wordt opgeslagen op een harde schijf en is afgeschermd met een wachtwoord. Regelmatig worden alle informatie opeslagen op een externe harde schijf welke in een afgesloten ruimte ligt en is afgeschermd met een wachtwoord.

Mobiele apparatuur is beveiligd met een wachtwoord. Verbindingen waarover persoonsgegevens worden uitgewisseld zijn end-to-end encrypted.

Gegevens op papier worden bewaard in een afgesloten ruimte en na de bewaartermijn officieel vernietigd.

7. Recht op correctie, aanvulling of verwijdering

Mocht er aanleiding zijn dan kun je schriftelijk bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens bij Anne- Marie van Meer. Een klacht acht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dit niet lukken dan kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacy-verklaring altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen direct aan betrokkenen communiceren.

Uden, mei 2018